Voorwaarden winactie

STIEBEL ELTRON win-actie algemene voorwaarden

Actievoorwaarden “STIEBEL ELTRON win-actie gratis Warmtepomp” Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “STIEBEL ELTRON win-actie gratis warmtepomp” van STIEBEL ELTRON Nederland B.V., Daviottenweg 36, 5222 BH ’s-Hertogenbosch, (hierna te noemen “deze actie”).

STIEBEL ELTRON Nederland B.V. verklaart te allen tijde te zullen handelen conform de Nederlandse wet- en regelgeving. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.

Welke producten komen in aanmerking voor deze win-actie:

Alle typen warmtepompen die voor de woningbouw geschikt zijn en die opgenomen zijn in de prijslijst van STIEBEL ELTRON 2022. Daarnaast worden 10 kortingsvouchers verloot a  €449,- per stuk. Maximaal 1 voucher per persoon winnen. De waarde van de vouchers is een netto waarde.

Wie komt in aanmerking voor deze win-actie?

 • Deze actie is uitsluitend voor erkende/gecertificeerde installateurs en consumenten die op het moment van deelname aan deze actie 18 jaar of ouder zijn en hun hoofdverblijf in Nederland.
 • Installateurs die de producten, die in aanmerking komen voor deze actie, bij de STIEBEL ELTRON Nederland B.V. erkende groothandel hebben aangeschaft of nog gaan aanschaffen in Nederland. De order dient overlegd te worden aan STIEBEL ELTRON Nederland B.V.
 • Consumenten die via erkende installateurs van STIEBEL ELTRON Nederland B.V. producten heeft aangeschaft of nog gaat aanschaffen die voor deze actie in aanmerking komen.

Looptijd van de win-actie:

 • De actieperiode is van 15 mei t/m 12 oktober 2022.

Plichten van deelnemers aan deze win-actie:

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen en internet) om aan deze actie deel te nemen
 • Bij registratie en opt-in wordt een bevestiging van deelname verstuurd aan de deelnemer naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer dat hij/zij indien bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met deze actie waaronder het gebruik van zijn/haar naam plus eventuele foto(‘s) en/of filmbeelden voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie en/of andere acties
 • De winnaar die de warmtepomp wint krijgt een product en dient de installatie en eventuele extra kosten zelf te bekostigen.
 • Voor mogelijke subsidies verwijzen wij naar onze website stiebel-eltron.nl
 • De winnaars van de kortingsvouchers van €449,- per stuk kunnen deze op een aangeschafte warmtepomp of nog aan te schaffen warmtepomp van STIEBEL ELTRON ontvangen. De warmtepomp dient dan na 1-1-2022 te zijn aangeschaft. Hierbij wordt uitgegaan van de factuurdatum.
 • De fysieke prijs en kortingsvouchers kunnen niet worden ingewisseld voor contact geld. De geldigheidsduur van de vouchers is 1 jaar na uitgifte.
 • Met deze win-actie is rekening gehouden met de wet op kansspelen en kansspelbelasting zie https://ddma.nl/kennisbank/winacties-op-instagram-wat-mag-wel-en-niet/

Uitsluiting van deze win-actie:

 • Deze actie geld alleen voor deelnemers in Nederland.

Rechten en plichten STIEBEL ELTRON Nederland B.V.:

 • STIEBEL ELTRON stelt een warmtepomp beschikbaar voor de winnaar.
 • STIEBEL ELTRON betaalt de waarde van de voucher te allen tijde aan de installateur ook als de consument een voucher wint.
 • STIEBEL ELTRON Nederland B.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens, zoals een telefoonnummer, e-mail- of adres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
 • STIEBEL ELTRON Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, ongeldige, onleesbare of buiten de actieperiode ingevulde formulieren.
 • STIEBEL ELTRON Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie.
 • STIEBEL ELTRON Nederland B.V. heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 • STIEBEL ELTRON Nederland B.V. heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen zich te identificeren.
 • STIEBEL ELTRON Nederland B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen dan wel zonder opgave van reden deze actie op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een prijs om haar moverende redenen, zonder dat STIEBEL ELTRON Nederland B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

 

Mis deze tips niet!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.